5

Gy­ve­na­me to­kiais lai­kais, kai dau­ge­liui žmo­nių malda nieko ne­reiš­kia, o ki­ti ją su­pran­ta la­bai pri­mi­ty­viai. Pasak kunigų, šiandien skep­ti­ciz­mas ir ra­cio­na­liz­mas nu­stel­bė tik­rą­ją maldos esmę, kad net ieškodami maldos tikslingumo griebiamės pirmiausiai ieškoti mokslininkų įrodymų apie maldos galias. 

Tačiau susidūrę su sunkumais ar netekę vil­ties, instinktyviai prašysime Aukščiausiojo pagalbos ir maldos me­di­ta­ci­jo­se pa­matysime tai, kas ne­per­pran­ta­ma, pa­ban­dy­si­me pra­si­skverb­ti į da­ly­kus, ku­rie nė­ra iš­ma­tuo­ja­mi. Ką apie maldos galias mano mokslininkai, šventieji ir kunigai, skaitykite toliau...

Mokslas patvirtina stebuklingas maldos galias

Visi esame kažką girdėję apie stebuklingą pasveikimą maldos pagalba ar gydomąsias šventų vietų galias. Mokslininkai, anksčiau skeptiškai žiūrėję į religijas ir maldas, šiandien skelbia apie maldos ir šventų vietų reikšmę žmogaus sveikatai. Tyrėjai įrodė, jog bet kokiai religijai priklausančio žmogaus nuoširdus kreipimasis į Visagalį sukuria tam tikrą gydomąjį efektą. Pirmiausia karšta tikinčiojo malda veikia teigiamai jo psichologiją.

rozinis.jpgTokie tyrimai buvo atlikti Šiaurės Karolinos valstijos (JAV) universitete ir vietinėje ligoninėje. Mokslininkai paprašė skirtingų konfesijų šventikų, vienuolių, medicinos seserų melstis už 700 pacientų, kenčiančių nuo įvairiausių širdies ligų. Keletą dienų gydytojai stebėjo šių ligonių būklę, o kai eksperimentas baigėsi, duomenys buvo pateikti ekspertams. Greitai profesorius Mitčelas Krušofas paskelbė rezultatus: 500 pacientų sveikata pagerėjo net 93%.

„Aš nežinau, kodėl taip vyksta, – prisipažįsta profesorius. Bet galiu daryti prielaidą, kad širdies darbą teigiamai veikia susikoncentravimas į bendravimą su Dievu, ir greičiausiai tai normalizuoja daugelio vidaus organų veiklą.

Pasak mokslininkų, žmonės nežino, kad nors ir tylomis kalbamos maldos ar kolektyvinis maldininkų giedojimas ir vargonų muzika, sukelia tam tikrus garso virpesius. Pasak jų, nuolat besikartojantys savo skambesiu, rimu, garso stiprumu virpesiai daro poveikį žmogui.

motherteresa.jpgKartojama malda gydo sielą, – sako dvasininkai. Pavyzdžiui, nevilties akimirkomis rekomenduojama rožinio malda, kuri gali tapti puikia ligą gydančia priemone. Apie maldos ir rožančiaus kalbėjimo galią yra kalbėjusi ir Motina Teresė: „Ne­ga­liu net nu­sa­ky­ti, kaip blo­gai jau­čiau­si ki­tą die­ną – vie­nu me­tu at­ro­dė, jog ne­be­iš­tver­siu – ta­da pa­ė­miau ro­ži­nį ir la­bai lė­tai, net ne­me­di­tuo­da­ma ir ne­mąs­ty­da­ma - kal­bė­jau jį lė­tai ir ra­miai – ir tas mo­men­tas pra­ėjo – ta­čiau tam­sa to­kia gi­li, o skaus­mas toks stip­rus – bet aš vėl pri­imu vis­ką, ką Jis duo­da, ir duo­du vis­ką, ką Jis ima".

Rožinio malda padeda susikoncentruoti

brolis benedictas.jpg„Ne vi­si su­pran­ta, kad vi­di­niai mū­sų dva­si­nio gy­ve­ni­mo įvy­kiai, ypač jaus­mai, to­kie kaip džiaugs­mas, liū­de­sys, mei­lė, pyk­tis ir bai­mė, ne­per­tei­kia­mi žo­džiais, o jei ban­do­ma juos ap­sa­ky­ti, žo­džiai pa­si­ro­do ne­tin­ka­mi. Kar­to­da­mi tam tik­rus žo­džius ar net veiks­mus, pa­vyz­džiui, pirš­tais rink­da­mi mal­dos ka­ro­liu­kus, ga­li­me mels­tis ir su­si­telk­ti vi­du­je net ir la­bai trik­dan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis", - sako Brolis Benedictas Groeschelis, Pranciškonų atsinaujinimo brolijos (Frairs of the Renewal) įsteigėjas. Pasak jo, ši malda mūsų įtemptame šiandieniame gyvenime, kupiname blaškymosi ir nusivylimų, veikia kaip stebuklinga priemonė.

Kaip malda veikia?

Kas vyksta smegenyse maldos metu? Šiam klausimui atsakyti, buvo atliekama keletas tyrimų. Mokslininkai pakvietė įvairių konfesijų atstovus, ir paprašė jų nuoširdžiai melstis. Kol jie meldėsi, buvo daromos jų smegenų encefalogramos ir stebima, kas vyksta smegenyse maldos metu. Savo nuostabai mokslininkai pastebėjo reiškinius, kuriuos pavadino fenomenaliais. Iki šiol buvo priimta išskirti 3 pagrindines smegenų darbo fazes - greitas sapnas, lėtas sapnas ir budravimas. Kiekvienai fazei būdingos specifinės biosrovės. O paaiškėjo, kad maldos metu galvos smegenų biosrovių ritmas tiek sulėtėja, kad galima kalbėti apie ketvirtą sąmonės fazę - „maldingą budravimą". Šios būsenos metu smegenys faktiškai išsijungia - sustoja aktyvi mąstymo veikla ir atrodo, nors tai dar neįrodyta, kad sąmonė tarsi pradeda egzistuoti ne kūne. Encefalogramoje šis fenomenas atrodo taip: suaugusio žmogaus galvos smegenų žievė generuoja alfa ir beta ritmus nuo 8 iki 30 hercų dažniu. O maldos metu bioritmai sulėtėja iki 3 herzų. Jie vadinami „delta - ritmais" ir būna tik kūdikiams nuo 2 iki 3 mėnesių. Kai kuriems tiriamiesiems encefalogramose iš viso nebuvo užfiksuota alfa ir beta ritmų, o tik delta ritmai. Neurofiziologiniu požiūriu, besimeldžiantys tarsi grįžta į vaikystę, nesvarbu, kokiomis maldomis besimelstų, kokiai konfesijai bepriklausytų.

„Mes galvojame, kad maldos metu sunaikinami patologiniai ryšiai tarp smegenų neuronų, nes žmogus nustoja galvoti apie savo ligą, - sako profesorius Slezinas. - Kartais tai visiškai išgydo žmogų. Mokslininkams žinomi sunkių onkologinių ligonių visiško išgijimo atvejai. Tačiau tikėti ir melstis reikia nuoširdžiai, kitaip efekto nebus.

malda vyras.jpgŠventų vietų galia

Jei žmogus, tvirtai tikėdamas kokios nors vietos stebuklinga galia, ten meldžiasi, jo dvasinis pakilumas sutelkia viso organizmo teigiamą energiją. Kuo plačiau garsėja savo stebuklais vieta, kuo ji gausiau lankoma, tuo poveikis žmogui yra stipresnis.

Žmonėms dažnai kyla klausimai, kodėl jie melsdamiesi jaučiasi pakylėti. Barnaulo universiteto (Rusija) biologijos m. dr. Pavelas Gaskovas tai paaiškino paprastai: „Dvasiniuose procesuose sklindančios vibracijos yra aukštesnio lygio, palyginti su materialiniu pasauliu, todėl jos kaip niekas kitas puikiai organizmą išvalo ir net išgydo".

Šventųjų paveikslai taip pat gydo

Žinant maldos poveikį, tapo suprantamesnė ir šventų paveikslų bei skulptūrų galia, jų poveikio jėga.Mokslininkai įsitikinę, kad ir paveikslai veikia panašiai kaip maldos. Dažnas tų pačių maldos žodžių, giesmių kartojimas prieš tą patį paveikslą sudaro realią galimybę „įrašyti" jo paviršiuje tam tikrą garsinę informaciją.

Toks paveikslas būna apsuptas tam tikro dažnio bangų auros, kuri veikia žmogų ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Todėl nereikia stebėtis, kad ten, kur plūsta tūkstančiai maldininkų, kur iš daugybės lūpų sklinda tie patys maldos žodžiai, ritmai, susikaupia virpesiai ir įvyksta stebuklų - žmonės pajunta sveikatos pagerėjimą arba visiškai pasveiksta.

Varpai žudo bakterijas

Greičiausiai ne vienas yra pastebėjęs, kaip reaguoja žmonės, suskambus galingiems varpams. Žmonės sustoja ir susikaupę klausosi. Jų veiduose atsiranda pakylėtos dvasios ar susimąstymo išraiška.

Kad varpai veikia, ne tik žmogaus kūnus, mokslininkai įrodė atlikdami tyrimus su bakterijomis. Varpų garsas gali jas nužudyti. Po tokių tyrimų, mokslininkai ėmė tirti žmogaus ausiai negirdimus (siekiančius 25 kilohercus) varpų virpesius. Buvo įsitikinta, jog vidutinio spektro garsai tikrai gali gydyti infekcines ligas, stiprinti imunitetą, gerinti kapiliarų ir limfų veiklą, o žemi garsai ramina psichiką.

Virpesiai veikia visus vienodai. Ne tik maldos namų viduje, bet ir apie juos susidaro savitas, labai teigiamas mikroklimatas, galintis gydyti ne tik gripą, bet ir sunkesnes ligas.

Nuo vėžio – malda ir trys natos

Įžymus tyrinėtojas Alenas Bombaras įrodė, kad žmogus, po laivo katastrofos atsidūręs atviroje jūroje, miršta ne todėl, kad nėra ko valgyti ir gerti, ne nuo audros, bet paskęsta iš baimės. A. Bombaras atliko eksperimentą: jis visą mėnesį išgyveno okeane ant plausto be vandens ir maisto, ir išgyveno todėl, kad nugalėjo baimę.Pasak jo, dėl tos pačios priežasties tikintieji, sergantys nepagydoma vėžio stadija, išgyvena ilgiau nei ateistai. Tikintieji meldžiasi ir maldos pagalba susidoroja su baime, jausdami, kad pasaulis yra laikinas, nusiramina ir tuo pačiu pagerina savo imunitetą.

Medicinos mokslų kandidatas I.Braninas taip pat pastebėjo: „Mokslininkai vieningai pripažįsta, kad maldos padeda žmonėms su padidintu kraujo spaudimu ir sergantiems diabetu - per keliolika minučių gali sumažėti cholesterolio kiekis kraujyje ir normalizuotis medžiagų apykaitos procesai. Melstis ypač naudinga tiems ir už tuos, kurie dažnai puola į depresiją. Pavyzdžiui, Teologijos seminarijos Pasadenoje ir Kalifornijos universiteto mokslininkai, apklausę 400 pacientų, sergančių šizofrenija, depresija ir kitomis ligomis, pastebėjo, kad 80% ligonių maldos dėka išsivaduoja iš nusivylimo, agresijos ir savigailos.

Šiandien mokslininkai atsižvelgdami į sakralinės ir klasikinės muzikos poveikį žmogui, sėkmingai taiko garso relaksacijos seansus. Apie tai spaudoje skelbė Rusijos Severcovo evoliucijos ir ekologijos instituto moksliniai daktarai Valerijus Iljičiovas, Olga Silajeva. Jie pateikė naujus faktus, kaip tokia muzika „daro stebuklus“. Pasirodo, jog net žmogaus virškinimo traktas turi rezonansinį dažnį natai „fa“. Nata „do“ gali išgydyti nuo psoriazės, o natų „si“, „sol“, „do“ visuma labai naudinga onkologiniams ligoniams.

Mokslininkai sako, jog kiekvienas žmogus gali būti tikras, jog jis, pats to nežinodamas, gydėsi arba susirgo veikiamas garsų.

sv. rokas xix a. kretingos muziejus.jpgNaudinga žinoti:

  • Katalikų bažnyčia ligonių globėju laiko šv. Roką. Tikima, kad maldos skirtos šventam Rokui gali padėti pasveikti. Prancūzų kilmės šventasis Rokas gyveno XIII-XIV a. Visus savo turtus jis išdalijo vargšams ir tapo piligrimu. Savo gyvenimą šv.Rokas paskyrė ligonių, sergančių maru, slaugymui. Pasak legendų, jis turėjo stebuklingą gydomąją galią, nes, užsikrėtęs maru, per Dievo malonę atsikratė šios baisios ligos. Bekeliaudamas šventasis buvo įtartas šnipinėjimu, suimtas ir uždarytas į kalėjimą. Ten jis ir mirė. Šv.Roko vardu pasaulyje yra pavadinta apie 3000 bažnyčių ir vietovių.

  • Sergančiųjų vėžiu globėjas – šv. Pelegrinas.

 

Šaltiniai:

http://www.lkd.lt/, Br. Benedict J. Groeschel C. F. R. Rožinis – vilties vėrinys, 2006 10 15
http://www.klaipeda.lt/, V.Prišmantienė,"Šventos vietos gydo garsu", 2008 04 17
http://www.btz.lt/, D.Širkaitė, „Ar maldą galima įvertinti moksliniais tyrimais?", 2009 02 13

 

Skaitykite daugiau:


Gyd. J. Pinikienė: „Sveikatos filosofija – gyvenimas yra gražus“

Padėk sau

Gydytojai pataria

Psichologija: Jei sergi Tu

 

Rašyti komentarą


Security code  

Komentara  

#5 Darius 2010-07-15
gal galima nors kokius nors saltinius apie moklsinius tyrimus paminetus straipsnyje gauti ?
Quote
#4 Terese-M 2010-07-08
Sveiki visi, maldos galia yra labai didele, tik dekoti reikia uz viska, ir tuomet gausi visko ko reikes.Laikykis taisykles "uz gera geru bus ir atliginta" ir saugokis pagundu. As sunkiai sirgau, neleido mokytis, bet as baigiau aukstuosius, neleido daug ko medikai gyvenime ir gymdyti, bet aciu Dievui viskasgerai, vaikai sveiki, ner tos Dienos, kad nebutu isbandymu, bet su Dievo pagalba pirmyn. Kartais nezinau, uz ka ir kodel tiek reikia kenteti, bet Dievas zino ka daro. Pasimeldi ir lengviau.
Quote
#3 rima 2009-12-21
esu pamaldi. augino giliai tikinti mociute(buvau naslaite). rasau maldas, tik nezinau, ar kam tai idomu. esu neigali. meldziuosi taip, kaip moku. zinoma, kalbu ir iprastinius poterius, bet daznai kazka susikuriu pati. kol galiu vaikscioti, lankau baznycia. gyvenu nedideliame miestelyje, tai pasimelsti ten galima nebent tik pries misias. o minioje melstis man sunku. kai gulejau ligonineje siauliuose, pasiprasiusi gydytojos, nuvaziuodavau i katedra, sededavau beveik tuscioje baznycioje, budavo taip tylu ir gera. visiems patariu melstis, tikrai palengveja...
Quote
#2 Dovile 2009-05-08
O as seniai meldziuosi, dar budama vaiku, eidavau i baznycia ir melsdavau geru pazymiu, kad tevai butu geri ir pan. Dabar meldziu sveikatos savo seimai ir sau. Patariu visiems - labai padeda. Viskas kas cia parasyta yra tikra tiesa!
Quote
#1 Gita 2009-05-08
Labai idomi informacija. Is tiesu niekada nesusimasciau apie malda, nors pati nesu praktikuojanti nei vienos religijos. Bet kai uzklumpa beda, prasai Jo pagalbos, nesvarbu ar jis Buda, Alachas, Dievas Tevas ar koks Sri rava...
Quote
2024 m. gegužės 28 d., Antradienis